5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

O konferenci

Šestý ročník konference je zaměřen na témata „Odměňování, home working a GDPR v práci personalisty“. Témata byla vybírána s ohledem na zájem účastníků a po konzultacích s našimi špičkovými lektory.

Pořadatelé konference:

Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina a místopředseda Asociace krajů ČR
JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Roman Fiala – místopředseda Nejvyššího soudu ČR
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. – děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ing. Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna
RNDr. Josef Postránecký  náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.  náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Pavel Loutocký  tajemník Magistrátu statutárního města Brna
Ing. Jaromír Zajíček – předseda Sdružení tajemníků měst a obcí ČR a tajemník Magistrátu města Děčín
Ing. Jan Kovář – předseda krajské sekce Jihomoravského kraje Sdružení tajemníků měst a obcí ČR a tajemník Městského úřadu Ivanovice na Hané 
Aliaves & Co., a. s.
Klub personalistů, o. p. s.

Osobní záštita:

Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman Pardubického kraje

Hlavní téma

Odměňování, home working a GDPR v práci personalisty

5. září 2018

 

Plénum – Magistrát města Brna – Zastupitelský sál (společné pro všechny účastníky)

10:00–10:30, slavnostní zahájení konference:

 

MUDr. Jiří Běhounek
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
JUDr. Roman Fiala 
Ing. Petr Vokřál 
RNDr. Josef Postránecký 
JUDr. Ph.Dr. Petr Mlsna, Ph.D. 
Ing. Pavel Loutocký

 

10:30–17:00, celodenní odborný blok:

akreditace: AK/PV-426/2018

 

Odměňování civilních zaměstnanců a jeho analogie odměňování státních úředníků a úředníků ÚSC

JUDr. Ljubomír Drápal – předseda Krajského soudu v Praze

Zákon č. 106 a jeho použití v praxi

JUDr. Jan Čipera – předseda Krajského soudu v Hradci Králové

Jak řešit insolvenci z hlediska zaměstnanců (oddlužení)

JUDr. Tomáš Zadražil – místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem

Přístup Ústavního soudu k pracovněprávním vztahům

JUDr. Milada Tomková – místopředsedkyně Ústavního soudu

Aktuality v pracovním právu

doc. JUDr. Petr Hůrka Ph.D. – náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aplikace předpisů EU a judikátů Soudního dvora EU do práva ČR 

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. – vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta MU 

GDPR – Náhled po 133 dnech

JUDr. Ivana Janů – předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů

Téma bude upřesněno

Mgr. Vojtěch Weis - předseda Úřadu pro dohled nad ospodařením politických stran  politických hnutí

 

19:00–22:00

Slavnostní večer – raut v zahradě vily Tugendhat, během rautu prohlídky vily po skupinách.
Slavnostní večer se koná za přispění Muzea města Brna, jeho ředitele PhDr. Pavla Cipriana a jeho zaměstnanců.

 


 

Ve čtvrtek 6. září bude probíhat jednání v jednodlivých sekcích:

státní služba, právní | personální | školství | zdravotnictví | sociální

 

Sekce státní služba, právní

6. září 2018, 09:00–16:00

akreditace: AK/PV-409/2018

 

09:00–10:00

Prvky transparentnosti v zákoně o veřejných zakázkách a nastavení procesů zadávání veřejných zakázek s ohledem na ochranu úředníků, kteří jsou zadavateli

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler – ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj

Zkušenosti z korporátů s rozvíjením produktivity práce – open space, homeworking a home office

Radka Blümlová – personální ředitelka IBM pro Čechy a Slovensko, IBM Česká republika, s.r.o.

„Extroverty hluk stimuluje. Proto je pro ně ideální práce ve velkých společných prostorech, ať už je to jedna velká kancelář, kavárna nebo třeba vlak. Čím větší ruch okolo, tím víc se extrovert ponoří do dané činnosti a nic jej neodtrhne. Introvert ale bude v sebemenším hluku trpět. Takovému člověku nejvíce vyhovuje absolutní ticho a žádné okolní podněty. Ideálním řešením by pro něj bylo zavřít se do malé klidné kanceláře. Tomu ale současné trendy nepřejí a práci z domova nepovoluje každý zaměstnavatel. Co pak?“ 

Zavedení homeworkingu do státní služby

Mgr. Linda Sokačová – zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aspekty slaďování rodinného a pracovního života ve státní službě

Mgr. Jan Sixta – státní tajemník, Ministerstvo financí
Ing. Libuše Neščáková, MBA – ředitelka personálního odboru, Ministerstvo financí

Srovnání počtu zaměstnanců ministerstev a organizačních složek v jejich působnosti v letech 1999–2018

Ing. Marie Bílková – ředitelka odboru financování kapitol státního rozpočtu, Ministerstvo financí

Agenda služebního poměru předmětem přezkumu ve správním soudnictví

Mgr. Kateřina Staňková – advokát

Dostupnost veřejné správy v územní – analytická činnost

Ing. Mgr. David Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

Odměňování ve státní správě

Mgr. Dana Roučková – ředitelka odboru pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – povinnosti a kompetence, co je třeba nově upravit v organizačním a pracovním řádu zaměstnavatele, jeho pracovněprávní postavení – musejí mít všechny příspěvkové organizace pověřence?

JUDr. Jiří Navrátil – člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů

GDPR z pohledu Ministerstva vnitra

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. – náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra

GDPR z pohledu státního tajemníka pro evropské záležitosti

Aleš Chmelař, MSc. – státní tajemník pro evropské záležitosti

Otázka GDPR a otázka svobodného přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr.  Jiří Pavlík – náměstek nejvyššího státního zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a státní správa v ČR v roce 2018

PhDr. Miroslava Matoušová – vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů

 

16:00–18:00

Doprovodný program:
* komentovaná prohlídka vily Stiassni
* komentovaná prohlídka vily Jurkovič
* návštěva vědeckého parku Vida!
* prohlídka Nové a Staré radnice - výklad o historii radnice povede PhDr. Libor Blažek z Archivu města Brna

Doprovodný program se uskuteční díky významné pomoci Ministerstva kultury a Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně a Ing. Pavla Loutockého, tajemníka Magistrátu statutárního města Brna. 

 

19:00–03:00

Společenský večer v Hradní vinárně Špilberk:
* uvítání příchozích účastníků v dobových kostýmech
* posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
* cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
* během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
* bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

Společenský večer se koná za přispění Muzea města Brna, jeho ředitele PhDr. Pavla Cipriana a jeho zaměstnanců.

 


 

Sekce personální

6. září 2018, 09.00–16.00

 akreditace: AK/PV-541/2014

 

GDPR – její dopady na práci personalisty a mzdové účetní

JUDr. Jiří Navrátil – člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů

Z obsahu přednášky:
* Výběrová řízení – nakládání ze CV + posílání informací o uchazečích prostřednictvím emailů mezi zaměstnanci personálního oddělení a vedení CV a jiné doklady z předešlých výběrových řízeních
* Informace o platech (mzdách) a odměnách z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
* Certifikáty, diplomy a osvědčení prokazující dosažení vzdělání či účast na semináři nebo konferenci
* Fotografie z konferencí, slavnostních veřejných akcí a firemních večírků
* Kamerový systém zaměstnavatele hlídají příchody a odchody z pracoviště
* Prokazování totožnosti a záznamy o návštěvách cizích osob v budově vedené u ostrahy či na „vrátnici“
* Informace o přijatých či propuštěných zaměstnancích zasílané emaily mezi zaměstnanci personálního oddělení a přímým nadřízeným těchto zaměstnanců

Homeworking, home office a open space – jejich zavedení u územních samosprávných celků

Mgr. Petr Kohout – vedoucí právního oddělení krajského úřadu Středočeského kraje

Analytická činnost v oblasti veřejné správy

Ing. Mgr. David Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

Výkon přenesené působnosti úředníky územních samosprávných celků v kontextu jejich financování

Mgr. Bc. Martin Stark – tajemník městského úřadu Horní Slavkov

Syndrom vyhoření v moderním výzkumu možnosti prevence

doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA – Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Katalog pracovních funkcí v bance a jeho úpravy v kontextu transformace

Martin Hruška – vedoucí týmu Odměňování, reporting a HR IS Česká spořitelna, a. s.

Odměňování – vazba druhu práce + popisu pracovního místa + pracovní náplně + katalogu prací na plnění povinností zaměstnance

Mgr. Kateřina Stříbná – vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek, Státní úřad inspekce práce

Silné pracoviště – cesta ke zvyšování atraktivity zaměstnavatelů ve veřejném sektoru

Mgr. Zdeněk Karásek – ředitel RPIC-ViP, s. r. o. 

 

16:00–18:00 

Doprovodný program:
* komentovaná prohlídka vily Stiassni
* komentovaná prohlídka vily Jurkovič
* návštěva vědeckého parku Vida!
* prohlídka Nové a Staré radnice – výklad o historii radnice povede PhDr. Libor Blažek z Archivu města Brna

Doprovodný program se uskuteční díky významné pomoci Ministerstva kultury a Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně a Ing. Pavla Loutockého, tajemníka Magistrátu statutárního města Brna. 

 

19:00–03:00

Společenský večer v Hradní vinárně Špilberk:
* uvítání příchozích účastníků v dobových kostýmech
* posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
* cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
* během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
* bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

Společenský večer se koná za přispění Muzea města Brna, jeho ředitele PhDr. Pavla Cipriana a jeho zaměstnanců.

 


 

Sekce školství

6. září 2018, 09:00–16:00

 

Aktuality z činnosti České školní inspekce

Mgr. Tomáš  Zatloukal, MBA – ústřední školní inspektor, Česká školní inspekce

Účetnictví škol – důsledky chybného vedení účetnictví příspěvkových organizací a základní právní rámec povinností souvisejících s vedením účetnictví

JUDr. David Bauer – ředitel odboru regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí
Mgr. Radka Vladyková – starostka města Jesenice

Otázka formulace pracovní smlouvy – zda v ní uvádět danou aprobaci či ne, zkušenosti z kontrolní činnosti ve školství

Mgr. Dalimila Solnická – vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek, Státní úřad inspekce práce

Připravovaný návrh vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících

Mgr. Vít Krčál – vedoucí oddělení péče o pedagogické pracovníky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Aktualizace metodického výkladu MŠMT k odměňování

Mgr. Vít Krčál – vedoucí oddělení péče o pedagogické pracovníky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kariéra ve vědě – v čem je specifická a jak lze v akademickém prostředí používat obecné nástroje personální politiky

Mgr. Jiří Nantl, LL.M. – ředitel CEITEC Masarykova univerzita

Spokojení učitelé jako základ dobré školy

Mgr. Zdeněk Karásek – ředitel RPIC-ViP, s. r. o. 

Příklady dobré praxe spolupráce škol a firem

Ing. Jana Fialová, MBA  členka rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

O konkurzech na ředitele z různých úhlů pohledu

Mgr. Naďa Eretová – šéfredaktorka redakce školství, Řízení školy online

Školský zákon a správní řízení

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. - náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie, MŠMT

 


 

Sekce zdravotnictví

6. září 2018, 09:00–16:00

 

GDPR – ochrana osobních údajů a zdravotnická dokumentace

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA – bývalý ředitel odboru zdravotního pojištění na Ministerstvu zdravotnictví a bývalý náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění a oblast legislativně právní, nyní nezávislý konzultant ve zdravotnictví a sociálních službách

GDPR – jeho dopady na práci nemocnic

Ing. Šárka Nováková, MBA – vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ochrana osobních práv zaměstnance z pohledu nejen GDPR

JUDr. Alena Tobiášová, MBA – náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku, Fakultní nemocnice Brno

Odměňování a organizace práce – terén - praktičtí lékaři, ambulantní lékaři

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina

Životní styl a duševní zdraví

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Mgr. Jana Mikulková, MBA – ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Dostupnost zdravotních služeb jako problém právní, personální a ekonomický

Mgr. Jan Klusáček – manažer KPMG Česká republika, s. r. o.

 


 

Sekce sociální

6. září 2018, 09:00–16:00

 akreditace: AK/PV-654/2017

 

Cochemský model v praxi

Mgr. Vladimír Polák – místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Střídavá péče vs. mediace

JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu

Cochemský model

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. – soudce Nejvyššího soudu

Veřejnoprávní podmínky participace dětí při výkonu mezinárodně právní ochrany dětí

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. – ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Vyživovací povinnost rodičů k dětem

JUDr. Libuše Kantůrková – soudkyně Okresního soudu v Kolíně

GDPR a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Ing. Jaroslav Dolanský – oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rizika přesunu agendy sociálně-právní ochrany dětí z územních samosprávných celků

PhDr. Věra Kuchařová, CSc. – vedoucí oddělení rodinné politiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání jako zbraň u rozvodů

Mgr. Monika Kymlová – soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10

Dopady trestného činu zanedbání povinné výživy – práce s odsouzeným s ohledem na zájmy dítěte

Mgr. Marek Tkáč - náměstek ředitele pro úsek odborných činnosti, Probační a mediační služba ČR

 


 

7. září 2018, 09:00–13:00

Plénum – Magistrát města Brna – Zastupitelský sál (společné pro všechny účastníky)

akreditace: AK/PV-416/2018

 

K některým otázkám dokazovaní trestné činnosti úředních osob

JUDr. Antonín Draštík – soudce Nejvyššího soudu ČR

Výsledky zvláštní zprávy o stíhání volených funkcionářů samosprávných celků

JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Praktické poznatky o trestné činnosti úředníků rozhodujících ve správním řízení

Mgr. Radek Mezlík – státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci

Maření spravedlnosti – nový trestní delikt

 Doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. – advokát

Trestní stíhání a rozhodovací činnost správních orgánů a trestné činy hejtmanů, primátorů, starostů, radních a úředních osob

JUDr. Martin Richter – ředitel odboru insolvenčního, Ministerstvo spravedlnosti ČR

 


 

Sekce státní služba, právní

6. září 2018, 09:00–16:00

Sekce personální

6. září 2018, 09:00–16:00

Sekce školství

6. září 2018, 09:00–16:00

Sekce zdravotnictví

6. září 2018, 09:00–16:00

Sekce sociální

6. září 2018, 09:00–16:00

Termín a místo konání

5. září 2018, Magistrát města Brna (Dominikánské nám. 1)
6. září 2018, Magistrát města Brna + Úřad MČ Brno-Střed (Dominikánské nám. 1 + Dominikánská ul. 2)
7. září 2018, Magistrát města Brna (Dominikánské nám. 1)

Registrace

Každý účastník konference obdrží tři osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., a to za předpokladu, že se zúčastní všech tří dnů konference.

Poplatek za účast na konferenci je stanoven na 9.990 Kč bez DPH, přičemž tato cena:

* je pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace konečná – tedy 9.990 Kč
* zahrnuje účast na VIP zahájení konference dne 05.09.2018
* zahrnuje účast na odborném programu konference ve dnech 05.09.2018 + 06.09.2018 + 07.09.2018
* zahrnuje občerstvení po všechny tři konferenční dny
* zahrnuje účast na dvou společenských večerech dne 05.09.2018 a 06.09.2018
* zahrnuje účast na kulturním programu dne 06.09.2018 od 16:00 do 18:00
Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Na sekci školství, sekci sociální a sekci zdravotnictví je možná i jednodenní účast. Účastnický poplatek je v tomto případě stanoven na 4.990 Kč bez DPH, přičemž tato cena:

* je pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace konečná – tedy 4.990 Kč
* zahrnuje účast na jedné sekci dne 06.09.2018 od 09:00 do 16:00
* zahrnuje občerstvení po celý den konání sekce včetně oběda
* zahrnuje účast na jednom ze dvou společenských večerů ve dnech 05.09.2018 a 06.09.2018 dle vlastního výběru
* zahrnuje účast na kulturním programu dne 06.09.2018 od 16:00 do 18:00

Cena 4.990 Kč platí pro přihlášky přijaté od 27.07.2018.

Účastník sekce obdrží jedno osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

 

Variabilní symbol konference: 1815000001