19. až 21. září 2017, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

O konferenci

Jubilejní 5. ročník prestižního setkání je zaměřen na témata aktuální pro státní správu a samosprávu, která byla vybírána s ohledem na zájem účastníků a po konzultacích s našimi špičkovými lektory.

Patří mezi ně například otázky personalistiky jako výběr zaměstnance nebo psychologické a personální aspekty age managementu či syndrom vyhoření, výstupy z kontrol Inspekce práce u zaměstnavatelů veřejné správy, specifické otázky veřejného a soukromého práva jako je náhrada škody způsobená zaměstnavateli odvodem peněžních prostředků do státního rozpočtu nebo novela zákona o státní službě a zkušenosti z praxe po 4 měsících jejího fungování. Zákon o zadávání veřejných zakázek a jak se jeho poslední novelizace projevila v praxi či registr smluv a jeho vazba na neplatnost smluv. Změny v ochraně osobních údajů od května 2018 (GDPR). Problematika školství jako je např. školní stravování a výchovné problémy ve školách. Problematika zdravotnictví jako je např. zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu. Oblast malých obcí jako jsou např. obecně prospěšné práce coby alternativní trest či využití Google Suite v běžném  denním provozu menšího úřadu.
Poslední v řadě, ale nikoliv ve významu je problematika sociální péče jako je např. střídavá péče v případě rozvodu rodičů, únosy dětí do ciziny při rozchodu či rozvodu rodičů a trestné činy mladistvých a trestné činy úředníků OSPOD.

Podrobný program konference s detailním rozpisem témat a přednášejících najdete pod příslušným odkazem.

Pořadatelé


místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala

děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál

náměstek MV pro státní službu RNDr. Josef Postránecký

náměstek MV pověřený řízením sekce veřejné správy JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

tajemník Magistrátu Statutárního města Brna Ing. Pavel Loutocký

Asociace krajů České republiky

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky

Městská část Brno sever, o. s.

Aliaves & Co., a.s.

a Klub personalistů, o. p. s.

Záštita

Záštitu nad letošní konferencí přijali tito vážení partneři:


Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky

Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje


Program         Přihláška         Doprovodný program      Obchodní podmínky

      Klub personalistů, o.p.s. se těší na Vaši účast!


Odborný program

Odborný program Konference 2017
19. – 21. září 2017
Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě
19. září (úterý) 10-17 h

10.00-10.30 zahájení a zdravice pořadatelů
10.30 – 12.30

1. Výběr zaměstnance
• realizace výběru ze strany personálních agentur
• vhodnost využití psychologa při výběru zaměstnance
• příprava a zpracování požadavku na dovednosti a osobnostní charakteristiky zaměstnance a možnosti zveřejnění požadavku
Lektor: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR – v jednání
Lektor: Mgr. Jan Karmazín, MPA, ředitel Odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR – v jednání
Lektor: Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D. – v jednání (Jana Kolářová)
nebo prof. Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., DSc. z katedry psychologie FF UK
Lektor: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Lektor: Norbert Riethof, prezident EMCC CZECH, ředitel společnosti Coaching Systems s.r.o.
Lektor: Ing. Daniel Rubeš, personální ředitel Agrofert a.s. – potvrzeno

2. Psychologické a personální aspekty age managementu
• řízení věkové struktury zaměstnanců
• vnímání starších zaměstnanců a jeho možné využití v personálních strategiích firem související s aktivním Age Managementem
Lektor: Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D. – v jednání 
nebo prof. Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., DSc. z katedry psychologie FF UK

13.45– 15.15 h
3. Výstupy z kontrol inspekce práce u zaměstnavatelů v sektoru školství, veřejné správy a územně správních celků
Lektor: Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce - potvrzen

15.30 – 17.30 h
4. Náhrada škody způsobená zaměstnavateli odvodem peněžních prostředků odvodem do státního rozpočtu
Lektor: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze – v jednání 
• Náhrada mezd a platů z neplatných smluv
• Uzavření pracovních poměrů bez splňování předpokladů stanovených v zákonech a jejich platnost

20. září (středa) 9-16h

Část I. – Sekce – paralelní jednání všech sekcí:

Sekce č. 1 – místo konání: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1

Personalistika – měkké dovednosti (soft skills)
• Syndrom vyhoření a jeho zaměření na jednotlivé profese
Lektor: MUDr. Radkin Honzák
• Adaptační program pro nové zaměstnance
Lektor: PhDr. Renata Kocianová, PhD., katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Lektor: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr., vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Sekce č. 2 – místo konání: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1
Státní služba
• Novela zákona o státní službě - zkušenosti z praxe po 4 měsících jejího fungování
Lektor: Mgr. Iva Hřebíková, personální ředitelka sekce pro státní službu, ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra – předjednáno s panem náměstkem ministra vnitra RNDr. Josefem Postráneckým
Lektor: Mgr. Jan Sixta, státní tajemník Ministerstvo financí
Lektor: Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK
Lektor: Doc. JUDr. Zdeněk Kuhn, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu – v jednání 
Lektor: JUDr. Petr Hulínský, Ph.D., náměstek člena vlády, Ministerstvo vnitra
Lektor: JUDr. Josef Vedral, Ph.D., místopředseda Legislativní rady vlády

• Služební hodnocení
Lektor: Mgr. Zuzana Brücknerová, vedoucí oddělení koordinace státní služby v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra – předjednáno s panem náměstkem ministra vnitra RNDr. Josefem Postráneckým
tajemnice Ministerstvo pro místní rozvoj – potvrzena
Lektor: Mgr. Jan Sixta, státní tajemník Ministerstvo financí
Lektor: Ing. Pavel Dvořák, vedoucí Úřadu vlády

• Hodnocení a řízení zaměstnanců
• JUDr. Pavel Zářecký, CSc., vedoucí katedry veřejné správy a práva Vysoké školy mezinárodních vztahů a veřejné správy v Praze, ředitel Institutu vzdělávání VŠMVV ve veřejné správě a školství, člen legislativní rady vlády
• Ing. Lubomír Kovařík, generální ředitel České zbrojovky – v jednání 
• Ing. Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna – v jednání 
• Ing. Jiří Rusnok, guvernér ČNB
• JUDr. Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH
• RNDr. Martin Wichterle, předseda představenstva Wikov Industry
• Ing. Jan Hodovský, ředitel Asociace krajů – potvrzeno

Sekce č. 3
Pracovní právo pro personalisty a mzdové účetní ÚSC – místo konání: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1

• Jak odměňovat nové zaměstnance v prvních měsících – platové tabulky x zaručená mzda
• Exekuce na mzdu a plat – postup a pravidla, pořadí jednotlivých srážek, přednostní srážky, poskytování osobních údajů exekutorské kanceláři – jaké informace se mohou a nemohou poskytnout
• Evidence pracovní doby – jak ji správně vést, aby obstála před kontrolou z Inspekce práce
• Pružná pracovní doba – evidence přítomnosti na pracovišti x evidence odpracované doby, náhrady a jejich výpočet (lékař, nemoc, dovolená)
• Přesčasy – co a kdy je přesčas, výpočet, co vše se považuje za práci přesčas, kdy je přesčas u kratších úvazků a kdy je přesčas u pružné pracovní doby
Lektor: JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti - potvrzeno
Lektor: Prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU – napsat email
Lektor: JUDr. Jan Přib, CSc., Ministerstvo práce a sociálních věcí – v jednání
Lektor: Mgr. Radana Gogová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Lektor: Mgr. Dalimila Solnická, vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek - „Pracovní doba a práce přesčas“ – potvrzeno
Lektor: JUDr. Jiří Doležílek – předseda pracovněprávního senátu, Nejvyšší soud ČR

• Kontroly rovného odměňování mužů a žen
Lektor: Mgr. Kateřina Stříbná, inspektorka metodička v oblasti rovného zacházení a diskriminace - „Kontroly rovného odměňování mužů a žen“ – potvrzeno

Sekce č. 4
Pracovní právo pro personalisty nemocnic, škol, divadel, muzeí, galerií a dalších příspěvkových organizací a podniků s majetkovou účastí státu a ÚSC – místo konání: za příznivého počasí Parník na přehradě, při nepřízni počasí  Administrativní a školicí centrum Cejl 73

• Systém odměňování primářů, lékařů, vrchních sester a sester
• Přesčasy – co a kdy je přesčas, co je pracovní pohotovost, kdy je přesčas u kratších úvazků
Lektor: Prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU 
Lektor: JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí - potvrzeno
Lektor: JUDr. Jan Přib, CSc., Ministerstvo práce a sociálních věcí
Lektor: Mgr. Radana Gogová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Lektor: Mgr. Dalimila Solnická, vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek - „Pracovní doba a práce přesčas“ – potvrzeno
• Kontroly rovného odměňování mužů a žen
Lektor: Mgr. Kateřina Stříbná, inspektorka metodička v oblasti rovného zacházení a diskriminace - potvrzeno

Sekce č. 5
Právo ve veřejné správě – I – místo konání: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1

• GDPR - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon č. 106/1999 Sb.
Lektor: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra – potvrzeno
Lektor: JUDr. Petr Solský, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, člen Komise RIA Legislativní rady vlády – v jednání
Lektor: Mgr. Josef Prokeš, ředitel správní sekce, Úřad pro ochranu osobních údajů – v jednání
Lektor: JUDr. Jan Passer, Ph.D.,soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie – v jednání

• Zákon o registru smluv a neplatnost smluv
Lektor: JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra – v jednání
Lektor: Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty MU - potvrzeno
Lektor: JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu – v jednání (Kristina)
Lektor: Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., soudce Ústavního soudu, profesor na katedře občanského práva Právnické fakulty MU – v jednání 
Lektor: Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, člen Komise RIA Legislativní rady vlády – v jednání (Kristina)
Lektor: Mgr. et Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D., ekonom a sociolog, člen Komise RIA Legislativní rady vlády – v jednání

Sekce č. 6
Právo ve veřejné správě – II – místo konání: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1

• Zákon o zadávání veřejných zakázek - jak se změna zák. č. 134/2016 Sb. projevila v praxi
Lektor: Mgr. et Mgr. Vlastimil Fidler, pověřen zastupováním pozice náměstek pro řízení sekce – v jednání
Lektor: JUDr. Vít Horáček, Ph.D., katedra obchodního práva Právnické fakulty UK
Lektor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty UK
Lektor: JUDr. Petr Polách, soudce Krajského soudu Brno
Lektor: Mgr. Petr Šebek, soudce Krajského soudu Brno
Lektor: Mgr. Petr Kobylka, soudce Krajského soudu Brno
Lektor: JUDr. Jana Kubenová, soudce Krajského soudu Brno

• Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci – orgány státu a orgány ÚSC (odpoledne)
Lektor: JUDr. Bohumil Dvořák, soudce Nejvyššího soudu, odborný asistent katedry občanského práva Právnické fakulty UK - potvrzen
Lektor: JUDr. František Korbel 
• Náhrada škody dle občanského zákoníku včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskem (odpoledne)
Lektor: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu - potvrzen
Lektor: z MS – odbor právní
Lektor: někdo z vedení Advokátní komory
Lektor: někdo z Legislativní rady vlády

Část II. – Sekce – probíhají paralelně – na tyto sekce je možné zaplatit účast na 1 den Konference včetně 1 večera:

Sekce č. 1 – místo konání: Administrativní a školicí centrum Cejl 73
Školství
• GDPR ve školství - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon 106
Lektor: Mgr. Josef Prokeš, ředitel správní sekce, Úřad pro ochranu osobních údajů
Lektor. JUDr. Janečková
Lektor: JUDr. Jan Passer, Ph.D., soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie – v jednání 

• Školní stravování – různá úroveň, sdílení zkušeností, dodržení „potravinového koše“, obědy pro cizí strávníky a školní bufety – nová legislativa, EET
Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně ministra školství pro řízení sekce legislativy a strategie
Lektor: Mgr. Václav Pícl, náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání
Lektor: Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví
Lektor: Mgr. Tamara Starnovská předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, Česká asociace sester – potvrzeno
Jak na výchovné problémy v základní škole a prevence problémů s chováním ve škole
Lektor: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství
Lektor: JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství Krajský úřad Jihomoravského kraje – v jednání
Lektor: PhDr. Jaroslav Šturma, katedra psychologie FF UK a ředitel Dětského centra Paprsek, účelového zařízení Magistrátu hl. m. Prahy - potvrzeno
Lektor: PhDr. Dana Krejčířová, vedoucí psychologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
Lektor: MUDr. Lenka Lovasová

Sekce č. 2 – místo konání: Administrativní a školicí centrum Cejl 73
Zdravotnictví
• GDPR ve zdravotnictví - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon 106
Lektor: Mgr. Josef Prokeš, ředitel správní sekce, Úřad pro ochranu osobních údajů
Lektor: JUDr. Janečková
Lektor: JUDr. Jan Passer, Ph.D., soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie – v jednání 

• Zákon o vzdělávání lékařů a zákon o vzdělávání nelékařských profesí
Lektor: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči
Lektor: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny – v jednání
• Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu
Lektor: JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví
Lektor: JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí - potvrzeno
Lektor: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., poslanec, Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny
Lektor: MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna – v jednání
Lektor: někdo z Ministerstva zdravotnictví
Lektor: MUDr. Pavel Vepřek
Lektor: MUDr. Tomáš Julínek
• Možnosti a meze zlepšení řízení ve státní zdravotnické organizaci a v krajské a okresní nemocnici po její transformaci na obchodní společnost
Lektor: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
Lektor: MUDr. Marek Potysz

Sekce č. 3 – místo konání: parník na Přehradě  - omezená kapacita 60 osob
Malé obce

• Obecně prospěšné práce jako alternativní trest – probační a mediační služba v. veřejněprospěšné práce pod úřadem práce
Lektor: 

• Využitití Google Suite v běžném  denním provozu menšího úřadu (menší obce)
Lektor: Jiří Tománek, IT specialista a radní města Zlaté Hory - potvrzeno
• Natáčení obrazu a zvuku na jednáních  orgánů města (RM, ZM, úřad) – oprávnění k dalšímu použití a možnosti uveřejnění, případně možnosti porušení zákona ze strany občana, úředníka, obce
• Zákon o pohřebnictví a připravovaná novela
Lektor: Th.Lic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj - potvrzeno
 - Občanský zákoník, zdravotnické zákony a problematika pohřebnictví
 - Sociální pohřby
 - Přestupky a trestné činy v oblasti pohřebnictví a správy veřejného pohřebiště
 - Bezpečnost práce a pracovní pomůcky při správě veřejného pohřebiště
 - Řád pohřebiště
 - Péče o válečné hroby v působnosti obce
• Obec jako opatrovník
Lektor: Mgr. Rudolf Rys, Ph.D., Ministerstvo vnitra - potvrzeno

Sekce č. 4 – místo konání: Administrativní a školicí centrum Cejl 73

Sociální péče

• Střídavá péče v případě rozvodu rodičů
• Únosy dětí do ciziny při rozchodu či rozvodu rodičů
• Trestné činy mladistvých a trestné činy úředníků OSPOD
• Česká sociálka řeší rodiče cizince, kteří bydlí v České republice a dítě je cizí státní příslušník – jiné občanství než rodiče
• Rodiče Češi a děti narozené v Rakousku mají občanství rakouské – matka se ss dětmi vrátila do ČR – jak to řešit
• Matka v zahraničí zemřela a děti se vrátily do České republiky – OSPOD hledá otce
• Podjatost úředníků OSPOD
Lektor: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Lektor: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu
Lektor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Dh.D., DSc., Univ. Priv. Prof., místopředseda Ústavního soudu
Lektor: JUDr. Milada Tomková, místopředsedkyně Ústavního soudu
Lektor: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu
Lektor: PhDr. Jaroslav Šturma, katedra psychologie FF UK a ředitel Dětského centra Paprsek, účelového zařízení Magistrátu hl. m. Prahy - potvrzeno
Lektor: JUDr. Lubomír Ptáček – v jednání
Lektor: někdo z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Lektor: Mgr. Vladimír Valášek
Lektor: JUDr. Milada Šámalová, soudkyně Nejvyššího soudu
Lektor: JUDr. Jan Bláha, soudce Nejvyššího soudu - potvrzeno
Lektor: JUDr. Jiří Nykodým, bývalý soudce Ústavního soudu ČR

21. září (čtvrtek) 9-12h

Péče řádného hospodáře
• zdravotní volno tzv. sick day – je jeho sjednání u zaměstnanců ve veřejné správě v souladu s péčí řádného hospodáře?
• finanční benefity nad rámec zákonů sjednané v kolektivních smlouvách
• Lektor: JUDr. Filip Cíleček, soudce Nejvyššího soudu

Odposlechy jako možný důkaz v soudním řízení

Lektor: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu - potvrzeno
Lektor: JUDr. Antonín Draštík, soudce Nejvyššího soudu - potvrzeno
Lektor: JUDr. Stanislav Rizman, soudce Nejvyššího soudu - potvrzeno
Lektor: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. – v jednání
Lektor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., místopředseda Ústavního soudu
Lektor: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., Poslanecká sněmovna - potvrzeno

Ukončení Konference tombolou a obědem