19. až 21. září 2017, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

O konferenci

ubilejní 5. ročník prestižního setkání je zaměřen na témata aktuální pro státní správu a samosprávu, která byla vybírána s ohledem na zájem účastníků a po konzultacích s našimi špičkovými lektory.

Patří mezi ně například otázky personalistiky jako výběr zaměstnance nebo psychologické a personální aspekty age managementu či syndrom vyhoření, výstupy z kontrol Inspekce práce u zaměstnavatelů veřejné správy, specifické otázky veřejného a soukromého práva jako je náhrada škody způsobená zaměstnavateli odvodem peněžních prostředků do státního rozpočtu nebo novela zákona o státní službě a zkušenosti z praxe po 4 měsících jejího fungování. Zákon o zadávání veřejných zakázek a jak se jeho poslední novelizace projevila v praxi či registr smluv a jeho vazba na neplatnost smluv. Změny v ochraně osobních údajů od května 2018 (GDPR). Problematika školství jako je např. školní stravování a výchovné problémy ve školách. Problematika zdravotnictví jako je např. zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu. Oblast malých obcí jako jsou např. obecně prospěšné práce coby alternativní trest či využití Google Suite v běžném  denním provozu menšího úřadu.
Poslední v řadě, ale nikoliv ve významu je problematika sociální péče jako je např. střídavá péče v případě rozvodu rodičů, únosy dětí do ciziny při rozchodu či rozvodu rodičů a trestné činy mladistvých a trestné činy úředníků OSPOD.

Prezentace v souboru pdf z konference, ke kterým dal lektor souhlas:

 Lektor Název přednášky   poznámka
 JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.  Námitky proti OSPOD jako koliznímu opatrovníkovi v civilním soudním řízení (i v kontextu nové právní úpravy)    
 JUDr. Jiří Nykodým  Střídavá péče - vývoj judikatury Ústavního soudu    
 JUDr. Hana Nová  Střídavá péče v případě rozvodu rodičů    
 Mgr. Rudolf Rys, Ph.D.  Obec jako opatrovník    
 JUDr. Milada Šámalová  Trestné činy mladistvých    
 PhDr. Jaroslav Šturma  Střídavá péče v případě rozvodu rodičů    
 prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.      
 MUDr. Antonín Karásek    
 JUDr. František Púry, Ph.D.  Odposlechy a jiné zvláštní důkazní prostředky v soudním řízení    
 JUDr. Antonín Draštík  Odposlechy a jiné zvláštní důkazní prostředky v soudním řízení    

 Mgr. et Mgr. Vlastimil Fidler Zákon o zadávání veřejných zakázek - jak se změna zákona č.134/2016 Sb. projevila v praxi 

 Mgr. Dalimila Solnická Pracovní doba a práce přesčas    
 Mgr. Ing. Antonín Toman  Exekuce na mzdu a plat - postup a pravidla, pořadí jednotlivých srážek, přednostní srážky, poskytování osobních údajů exekutorské kanceláři - jaké informace se mohou a nemohou poskytnout    
 Mgr. Jan Vácha  Pružná pracovní doba - evidence přítomnosti na pracovišti x evidence odpracované doby, náhrady a jejich výpočet (lékař, nemoc, dovolená)    
 Mgr. Jan Vácha  Evidence pracovní doby - jak ji správně vést    
 JUDr. Eva Janečková  Zákon o registru smluv a neplatnost smluv    
 JUDr. Eva Janečková  GDPR - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon č. 106/1999 Sb.    
 JUDr. Eva Janečková  GDPR ve školství - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon č. 106/1999 Sb.    
 JUDr. Eva Janečková GDPR ve zdravotnictví - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon č. 106/1999 Sb.    
 JUDr. Petr Solský  GDPR - nové povinnosti od května 2018 a jejich aplikace v praxi a vazba na zákon č.106/1999 Sb.    
 Ing. Petr Kuchař  Elektronická identifikace ve veřejné správě    
 Jiří Tománek  Využití Google Suite v běžném denním provozu menšího úřadu (menší obce)    
 Jiří Tománek  Natáčení obrazu a zvuku na jednáních orgánů města (RM, ZM, úřad) - oprávnění k dalšímu použití a možnosti uveřejnění, případně možnosti porušení zákona ze strany občana, úředníka, obce    
 ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD.  Zákon o pohřebnictví a jeho novela    
 doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Zákon o zadávání veřejných zakázek - jak se změna zákona č. 134/2016 Sb. projevila v praxi    
 JUDr. Bohumil Dvořák Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci - orgány státu a orgány ÚSC    
 JUDr. Petr Vojtek Náhrada škody dle občanského zákoníku včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskem    
 Mgr. Tamara Starnovská  Správná skladba stravování pro různé věkové kategorie a činnosti a dodržení "spotřebního koše"    
 Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.  Novinky školského zákona ve školním roce 2017/2018    
 PhDr. Jaroslav Šturma  Jak na výchovné problémy v základní škole a prevence problémů s chováním ve škole    
 prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.   Etika ve formování lidské slušnosti žáků    
 Mgr. Zbyněk Podhrázký  Zákon o vzdělávání lékařských profesí a zákon o vzdělávání nelékařských profesí    
 Mgr. Veronika Paseková  Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu    
 JUDr. Petr Vojtek  Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví    
 JUDr. Jaromír Jirsa  Střídavá péče v případě rozvodu rodičů    
Lektor Název přednášky 
poznámka 
 RNDr. Igor Němec  GDPR -jeho aplikace v praxi     
 prof. PhDr. Vladimír Smékal  Psychologická kritéria výběru zaměstnance    
 Ing. Daniel Rubeš  Realizace výběru zaměstnance     
 RNDr. Jan Hodovský Problematika výběru zaměstnance z pohledu manažera     
 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Dh.D., DSc.  Trestněprávní odpovědnost právnických osob se zaměřením na a.s. a s.r.o. s majetkovým podílem státu nebo majetkovým podílem ÚSC    
 Ing. Jiří Macíček Výstupy z kontrol inspekce práce u zaměstnavatelů v sektoru školství, veřejné správy a územní samosprávy    
 JUDr. Filip Cileček  Standardy péče ve veřejné správě     
 MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA  Mocenský aparát: Machiavellisté, narcisté  a psychopaté  X není souhlas 
 Doc. PhDr. Daniela Stackeová  Syndrom vyhoření a jeho zaměření na jednotlivé profese  X  není souhlas
 Mgr. Iva Hřebíková  Novela zákona o státní službě - zkušenosti z praxe po 4 letech jejího fungování  X  nebyla prezentace
 Mgr. Zuzana Brücknerová  Služební hodnocení     
 Ing. Zdeňka Pikešová, MPA  Služební hodnocení  X  není souhlas
 JUDr. Pavel Zářecký, CSc.  Úloha úředníka ve veřejné správě    
 JUDr. Pavel Zářecký, CSc.  Úloha úředníka v legislativním procesu     
 Mgr. Radana Gogová  Evidence pracovní doby - jak ji správně vést, aby obstála před kontrolou z Inspekce práce    
 Mgr. Radana Gogová  Pružná pracovní doba - evidence přítomnosti na pracovišti x evidence odpracované doby, náhrady a jejich výpočet (lékař, nemoc, dovolená)    
 JUDr. Jaroslav Stádník + Mgr. Petr Kieler  Přesčasy - co a kdy je přesčas, výpočet, co vše se považuje za práci přesčas, kdy je přesčas u kratších úvazků a kdy je přesčas u pružné pracovní doby    
 PhDr. Andrea Matoušková  Obecně prospěšné práce jako alternativní trest - probační a mediační služba v. veřejně prospěšné práce pod Úřadem práce    
 Mgr. Kateřina Stříbná  Kontroly rovného odměňování mužů a žen

Mgr. et Mgr. Marek Havrda , MA, MPA, Ph.D.

Využití poznatků behaviorální ekonomie v praxi manažera (systematické chyby v lidském rozhodování)